powrót

28 marca 2017 roku o godzinie 09:00 w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Poźniaków odbędzie się V edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego DENG DENG. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów znajomości języków obcych oraz chęci pogłębiania wiedzy z języka angielskiego i niemieckiego, doskonalenie umiejętności pozwalających podejmować samodzielną pracę z wykorzystaniem różnych źródeł informacji oraz stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami. logo Erasmus+ (szerokość: 190 / wysokość: 54)

W tym roku Konkurs odbywa się pod patronatem Programu ERASMUS+ w ramach projektu "1914-2014 Wielka Wojna po 100 latach w oglądzie młodych Europejczyków".


Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcą stanąć w szranki i się sprawdzić!

Regulamin do pobrania poniżej.

Deng 2017 (szerokość: 566 / wysokość: 800)

Regulamin V edycji Międzyszkolnego Konkursu

Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego

DENG DENG

w roku szkolnym 2016/2017

  1. Organizator

1.      Za organizację V edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego DENG DENG dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odpowiada Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.

2.      Za przygotowanie zadań konkursowych, przeprowadzenie konkursu i sprawdzenie prac konkursowych oraz sporządzenie protokołu odpowiedzialna jest Szkolna Komisja Konkursowa powołana przy PZS w Chojnowie.

 

  1. Termin konkursu

1.      Międzyszkolny Konkurs odbywa się 28 marca 2017r. o godz. 09:00 i trwa 60 min (plus czas na sprawdzanie prac konkursowych).

 

  1. Cele konkursu

·        promowanie wśród uczniów znajomości języków obcych oraz chęci pogłębiania wiedzy z języka angielskiego i niemieckiego,

·        doskonalenie umiejętności pozwalających podejmować samodzielną pracę z wykorzystaniem różnych źródeł informacji,

·        stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami

 

  1. Uczestnicy konkursu

1.      Międzyszkolny Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2.      Liczba uczestników jest ograniczona do 50 osób łącznie.

3.      Decyduje kolejność zgłoszeń.

4.      Szkołę w konkursie może reprezentować maksymalnie 6 uczestników (szkoła sama decyduje o ilości uczestników przystępujących do konkursu z danego języka, np. 3+3 lub 2+4)

5.      Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

 

  1. Zgłaszanie uczniów do udziału w konkursie

1.      W sekretariacie szkoły przy ulicy Poźniaków 2 lub listownie na adres: Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, ul. Poźniaków 2, 59-225 Chojnów.

2.      Decyduje data nadania.

3.      Po upływie terminu określonego w punkcie 5.1. kolejne zgłoszenia nie będą uwzględniane.                      

4.      Regulamin konkursu można pobrać ze strony: www.pzs-chojnow.pl w zakładce KONKURS.

5.      Jeden uczeń może uczestniczyć tylko w jednym konkursie, tj. z języka angielskiego lub niemieckiego.

6.      Laureaci pierwszych miejsc z poprzedniego roku nie mogą ponownie brać udziału w konkursie.

7.       Lista szkół zgłoszonych do udziału w konkursie będzie dostępna na stronie internetowej PZS od dnia 21.03.2017r. Po tym terminie nie będą wprowadzane żadne zmiany w składzie personalnym.

8.      Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej PZS.

9.      Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu po sprawdzeniu prac.

 

  1. Zakres wiedzy i umiejętności

6.1.0. Zagadnienia leksykalne dla obu języków z działów:

6.1.1.      Człowiek

6.1.2.      Dom

6.1.3.      Szkoła

6.1.4.      Praca

6.1.5.      Życie rodzinne i towarzyskie

6.1.6.      Żywienie

6.1.7.      Zakupy i usługi

6.1.8.      Podróżowanie i turystyka

6.1.9.      Film i muzyka

6.1.10.  Zdrowie

6.1.11.  Sport

6.1.12.  Nauka i technika

6.1.13.  Świat przyrody

            6.2. Zagadnienia gramatyczne:

            6.2.0. Język niemiecki:

6.2.1.  Zaimki

6.2.2.  Tryb przypuszczający

6.2.3.  Stopniowanie przymiotnika

6.2.4.  Strona bierna

6.2.5.  Konstrukcja bezokolicznikowa z „zu" i bez „zu"

6.2.6.  Czas teraźniejszy

6.2.7.  Czas przyszły

6.2.8.  Czasy przeszłe Perfekt i Präteritum

6.2.9.  Czasowniki modalne

6.2.10. Zdania warunkowe

6.2.11. Zdania przydawkowe

6.2.12.  Zdania okolicznikowe celu

6.2.13.  Zdania okolicznikowe przyczyny

6.2.14.  Zdania czasowe

6.2.15.  Zdania porównawcze

6.2.16.  Zdania przyzwalające

6.2.17.  Zdania pytające

6.2.18.  Zdania przeczące

6.3.0. Język angielski:

6.3.1.   Czasy gramatyczne

6.3.2.   Stopniowanie przymiotników

6.3.3.   Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

6.3.4.   Czasowniki modalne

6.3.5.   Zdania warunkowe

6.3.6.   Strona bierna

6.3.7.   Mowa zależna

6.3.8.   Zdania przydawkowe

6.3.9.   Struktura „used to"

6.3.10. Struktura „have sth done"

6.3.11. There is/are

6.3.12. Quantifiers

6.3.13. Transformacje

6.3.14. Słowotwórstwo

6.4. Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (Austria, Niemcy, Szwajcaria)

6.5. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych (USA, GB)

  1. Wyłonienie finalistów

1.      Finalistami zostają zarówno 3 uczestnicy konkursu z języka angielskiego, jak i z języka niemieckiego, którzy uzyskali najwyższe wyniki punktowe.

2.      Organizator nie przewiduje miejsc ex aequo.

3.      W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wśród finalistów organizator przewiduje dogrywkę w formie ustnej. Będzie to odpowiedź na dwa pytania z wylosowanego zestawu.

4.      Finaliści konkursu z języka angielskiego i języka niemieckiego (I, II, III miejsce) otrzymują dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursów

1.      Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzenia konkursu, ich trwania, a także powrotu odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

2.      Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej i okazania jej przed wejściem na salę.

3.      Uczestnicy konkursu powinni zgłosić się co najmniej 20 min. przed rozpoczęciem konkursu celem odbycia pozytywnej weryfikacji.

  1. Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.

2.      Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

3.      Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy.

4.      Podczas konkursu zabrania się używania przez uczestników telefonów komórkowych.

5.      Dla uczestników postępowania konkursowego, którzy z przyczyn losowych w oznaczonym dniu i godzinie nie przystąpią do konkursu, nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego.

6.      Z chwilą rozpoczęcia konkursu uczestnicy są zobowiązani stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów.

7.      Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie zadań konkursowych lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

8.      Zakończenie pracy uczestnik sygnalizuje poprzez podniesienie ręki.

9.      Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga przewodniczący właściwej komisji konkursowej.

10.  Testy, po ich sprawdzeniu przez komisję konkursową, stają się dokumentami, do których dostęp ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.  

11.  Testy, po ich sprawdzeniu przez komisję konkursową, Przewodniczący Komisji Konkursowej udostępnia w uzasadnionych przypadkach uczniom, rodzicom, nauczycielom, opiekunom na ich indywidualny wniosek. Przeglądanie prac może się odbywać tylko w obecności Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

 

Przewodnicząca V edycji Międzyszkolnego Konkursu

Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego

DENG DENG

mgr Ewelina Rabiej-Kulczycka

 

 

Regulamin V edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego DENG DENG w roku szkolnym 2016/2017docx (22.88 kb)

Regulamin V edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego DENG DENG w roku szkolnym 2016/2017pdf (343.47 kb)
REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©