Chojnów 16 wrzesień 2020r

OgłoszenieDyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowieogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składników majątku stanowiących mienie powiatu legnickiego.1.       Wykaz składników przeznaczonych na sprzedaż

Lp.

Nazwa

Ilość

(szt.)

Numer

inwentarzowy

Minimalna cena wywoławcza (zł)

1.

Sadzarka do ziemniaków

1

D/09/1/06/0001

350,00

2.

Ładowacz UNHZ

1

6-6-66-642-45

2500,00

3.

Zbiorniki na olej opałowy

16

brak

30,00

4.

Bramy garażowe stalowe izolowane watą szklaną

7

brak

0,50 zł/kg

 

2.       Oferty należy składać do godziny 12.00 dnia 28 września 2020r w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ulicy Witosa 1 w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przetarg Ofertowy.

3.       Oferta powinna zawierać : imię i nazwisko oferenta, nawę składnika majątku i oferowaną cenę, dane kontaktowe , czytelny podpis oferenta (imię i nazwisko)

4.       Komisyjne otwarci ofert nastąpi w dniu 28 września.

5.       O wynikach przetargu można dowiadywać się pod numerem telefonu 76-8196510

6.       Oferent który wygra przetarg winien wpłacić zaoferowaną cenę i odebrać niezwłocznie towar tj. do dnia 1 października 2020r

7.       Nieodebranie towaru w terminie będzie skutkowało naliczeniem opłaty za przechowanie.

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

Mariusz Kowalczyk

ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©