dengdeng2018 (szerokość: 750 / wysokość: 499)


DEng dENG 2018 (347.99 kb)


VI Konkurs DEng dENG rozstrzygnięty…


Wczoraj, 14 marca 2018r. odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego DEng dENG. Po raz pierwszy w tym roku konkurs przeprowadzony został na dwóch poziomach szkolnych – gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W części z Języka Angielskiego na poziomie gimnazjalnym uczestniczyło 13 uczniów, natomiast na poziomie ponadgimnazjalnym 20 uczniów PZS. Do części z Języka Niemieckiego na poziomie gimnazjalnym przystąpiło 10 uczestników oraz 14 z naszej szkoły. Na zaproszenie organizatorów konkursu z prezentacją językową przybyli studenci Koła Naukowego Języka Biznesu na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych przy Państwowej Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy pod opieką mgr Joanny Czarneckiej – nauczyciela akademickiego na kierunku Filologia oraz prof. dr Ludwig Schmahl – pracownik administracji tejże uczelni, który przygotował wykład w języku niemieckim. Studeci zaprezentowali kierunek Filologia, omówili działalność pozadydaktyczną w KN Języka Biznesu, współpracę międzynarodową – wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, możliwość przystąpienia do egzaminów LCCI English for Business w centrum egzaminacyjnym uczelni w celu uzyskania poszukiwanych kwalifikacji zawodowych w zakresie handlu, przemysłu i biznesu. Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników i nagrodzeniem zwycięzców, na uczestników konkursu czekała jeszcze jedna niespodzianka – koncert artystów zaproszonych przez Tadeusza Samborskiego – członka zarządu województwa dolnośląskiego. Po sprawdzeniu prac konkursowych Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu na podstawie ilości punktów uzyskanych przez uczestnika z testu konkursowego na danym poziomie szkolnym. Laureaci otrzymali z rąk Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego, Starosty Legnickiego Janiny Mazur i Dyrektora PZS Mariusza Kowalczyka nagrody ufundowane przez Powiat Legnicki oraz przez Dyrektora PZS w ramach projektu unijnego Erasmus+. Nagrody dla finalistów na poziomie ponadgimnazjalnym z języka angielskiego i niemieckiego ufundowała także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, które wręczyli mgr Joanna Czarnecka oraz prof. dr Ludwig Schmahl.Laureatami VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego na poziomie gimnazjalnym zostali:

Miejsce

Nazwisko i imię ucznia

Nazwa szkoły

1.

Piniewska Amelia

Gimnazjum przy SP w Gromadce

2.

Janczak Szymon

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie

3.

Goliczewska Joanna

Gimnazjum przy SP w Gromadce

Laureatami VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego na poziomie gimnazjalnym zostali:

Miejsce

Nazwisko i imię ucznia

Nazwa szkoły

1.

Gala Daria

Gimnazjum przy SP w Gromadce

2.

Spes Gabriela

Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie

3.

Baranowski Marcin

Gimnazjum w Zagrodnie

Laureatami VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego na poziomie ponadgimnazjalnym zostali:

Miejsce

Nazwisko i imię ucznia

Nazwa szkoły

1.

Szlapińska Justyna

Technikum przy PZS w Chojnowie

2.

Kuśmierz Wojciech

Technikum przy PZS w Chojnowie

3.

Zakrzewski Adrian

Technikum przy PZS w Chojnowie

 

Laureatami VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego na poziomie ponadgimnazjalnym zostali:

Miejsce

Nazwisko i imię ucznia

Nazwa szkoły

1.

Baran Manuela

LO przy PZS w Chojnowie

2.

Ziembowicz Wiktor

Technikum przy PZS w Chojnowie

3.

Uhrynowska Marta

Technikum przy PZS w3 Chojnowie

 

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy VI edycji Konkursu DEng dENG
Uczestnicy konkursu DEng dENG 2018 (368.95 kb)


deng2018 (szerokość: 750 / wysokość: 1060)(szerokość: 750 / wysokość: 1574)

Regulamin VI edycji Międzyszkolnego Konkursu

Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego

DEng dENG

w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin konkursu deng deng 2018 (360.16 kb)

  1. Organizator

1.      Za organizację VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego DEng dENG dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odpowiada Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.

2.      Za przygotowanie zadań konkursowych, przeprowadzenie konkursu i sprawdzenie prac konkursowych oraz sporządzenie protokołu odpowiedzialna jest Szkolna Komisja Konkursowa powołana przy PZS w Chojnowie.

 

  1. Termin konkursu

1.      Międzyszkolny Konkurs odbywa się 14 marca 2018 r. o godz. 09:00 i trwa 60 min (plus czas na sprawdzanie prac konkursowych).

 

  1. Cele konkursu

·        promowanie wśród uczniów znajomości języków obcych oraz chęci pogłębiania wiedzy z języka angielskiego i niemieckiego,

·        doskonalenie umiejętności pozwalających podejmować samodzielną pracę z wykorzystaniem różnych źródeł informacji,

·        stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczestnikami.

 

  1. Uczestnicy konkursu

1.      Międzyszkolny Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2.      Liczba uczestników jest ograniczona do 60 osób łącznie.

3.      Decyduje kolejność zgłoszeń.

4.      Szkołę w konkursie może reprezentować maksymalnie 6 uczestników (szkoła sama decyduje o ilości uczestników przystępujących do konkursu z danego języka, np. 3+3 lub 2+4)

5.      Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

 

  1. Zgłaszanie uczniów do udziału w konkursie

1.      Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy dokonać elektronicznie do 06.03.2018r. na adres: dengdeng@o2.pl

2.      Decyduje data nadania.

3.      Po upływie terminu określonego w punkcie 5.1. kolejne zgłoszenia nie będą uwzględniane.    

4.      Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.pzs-chojnow.pl w zakładce KONKURSY.

5.      Jeden uczeń może uczestniczyć tylko w jednym konkursie, tj. z języka angielskiego lub niemieckiego.

6.      Laureaci pierwszych miejsc z lat ubiegłych nie mogą ponownie brać udziału w konkursie.

7.      Lista szkół zgłoszonych do udziału w konkursie będzie dostępna na stronie internetowej PZS od dnia 07.03.2018r. Po tym terminie nie będą wprowadzane żadne zmiany w składzie personalnym.

8.      Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej PZS.

9.      Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu po sprawdzeniu prac.

 

  1. Zakres wiedzy i umiejętności

 

6.1.0. Zagadnienia leksykalne dla obu języków z działów:

6.1.1.      Człowiek

6.1.2.      Dom

6.1.3.      Szkoła

6.1.4.      Praca

6.1.5.      Życie rodzinne i towarzyskie

6.1.6.      Żywienie

6.1.7.      Zakupy i usługi

6.1.8.      Podróżowanie i turystyka

6.1.9.      Kultura

6.1.10.  Sport

6.1.11.  Zdrowie

6.1.12.  Nauka i technika

6.1.13.  Świat przyrody

6.1.14.  Państwo i społeczeństwo

            6.2. Zagadnienia gramatyczne:

            6.2.0. Język niemiecki:

6.2.1.  Zaimki

6.2.2.  Tryb rozkazujący i przypuszczający

6.2.3.  Odmiana i stopniowanie przymiotnika

6.2.4.  Strona bierna

6.2.5.  Konstrukcja bezokolicznikowa z „zu" i bez „zu"

6.2.6.  Czas teraźniejszy

6.2.7.  Czas przyszły Futur I

6.2.8.  Czasy przeszłe Perfekt i Präteritum

6.2.9.  Czasowniki modalne

6.2.10. Zdania warunkowe

6.2.11. Zdania przydawkowe

6.2.12.  Zdania okolicznikowe celu

6.2.13.  Zdania okolicznikowe przyczyny

6.2.14.  Zdania czasowe

6.2.15.  Zdania porównawcze

6.2.16.  Zdania przyzwalające

6.2.17.  Zdania pytające

6.2.18.  Zdania przeczące

6.3.0. Język angielski:

6.3.1.   Czasy gramatyczne

6.3.2.   Stopniowanie przymiotników

6.3.3.   Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

6.3.4.   Czasowniki modalne

6.3.5.   Zdania warunkowe

6.3.6.   Strona bierna

6.3.7.   Mowa zależna

6.3.8.   Zdania przydawkowe

6.3.9.   Struktura „used to"

6.3.10. Struktura „have sth done"

6.3.11. There is/are

6.3.12. Quantifiers

6.3.13. Transformacje

6.3.14. Słowotwórstwo

  1. Wyłonienie finalistów

1.      Finalistami zostają zarówno 3 uczestników konkursu z języka angielskiego na poziomie gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym, jak i 3 uczestników z języka niemieckiego na poziomie gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym, którzy uzyskali najwyższe wyniki punktowe.

2.      Organizator nie przewiduje miejsc ex aequo.

3.      W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wśród finalistów organizator przewiduje dogrywkę w formie ustnej. Będzie to odpowiedź na dwa pytania z wylosowanego zestawu.

4.      Finaliści konkursu z języka angielskiego i języka niemieckiego (I, II, III miejsce) otrzymują dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursów

1.      Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzenia konkursu, ich trwania, a także powrotu odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

2.      Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej i okazania jej przed wejściem na salę.

3.      Uczestnicy konkursu powinni zgłosić się co najmniej 20 min. przed rozpoczęciem konkursu celem odbycia pozytywnej weryfikacji.

  1. Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.

2.      Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

3.      Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy.

4.      Podczas konkursu zabrania się używania przez uczestników telefonów komórkowych.

5.      Dla uczestników postępowania konkursowego, którzy z przyczyn losowych w oznaczonym dniu i godzinie nie przystąpią do konkursu, nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego.

6.      Z chwilą rozpoczęcia konkursu uczestnicy są zobowiązani stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów.

7.      Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie zadań konkursowych lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

8.      Zakończenie pracy uczestnik sygnalizuje poprzez podniesienie ręki.

9.      Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga przewodniczący właściwej komisji konkursowej.

10.  Testy, po ich sprawdzeniu przez komisję konkursową, stają się dokumentami, do których dostęp ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.  

11.  Testy, po ich sprawdzeniu przez komisję konkursową, Przewodniczący Komisji Konkursowej udostępnia w uzasadnionych przypadkach uczniom, rodzicom, nauczycielom, opiekunom na ich indywidualny wniosek. Przeglądanie prac może się odbywać tylko w obecności Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

Przewodnicząca VI edycji Międzyszkolnego Konkursu

Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego

DEng dENG

mgr Ewelina Rabiej-Kulczycka

 

Program VI edycji

Międzyszkolnego Konkursu

Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego

DEng dENG

14.03.2018r.

 

(program może ulec zmianie)

 

 

1.     Rejestracja uczestników: 8.30-8.50, PZS w Chojnowie, ul. Poźniaków 2.

2.     Powitanie gości oraz uczestników: 9.00-9.10. w auli szkolnej.

3.     Konkurs: 9.15-10.15. w auli szkolnej oraz w sali nr 17.

4.     Atrakcje dla uczestników konkursu i gości w czasie przerwy na sprawdzanie prac:

·        poczęstunek na słodko: 10.15-10.30, sala nr 16,

·        prezentacja językowa dla grupy uczestników konkursu z języka angielskiego w sali nr 10 (I p.) przygotowana przez studentów PWSZ w Legnicy oraz dla grupy z języka niemieckiego w sali nr 17 (II p.) przygotowana przez lektora PWSZ w Legnicy: 10.30-11.15,

·        przerwa na poczęstunek: 11.15-11.30, sala nr 16,

·        prezentacja językowa zamiana grup – język niemiecki sala nr 10, język angielski sala nr 17: 11.30-12.15,

5.     Ogłoszenie wyników i wręczenie finalistom konkursu dyplomów oraz nagród, a szkołom certyfikatów udziału: 12.20-12.30.

Organizatorzy

Konkursu DEng dENG

 

 

 

 

 

 

 

***NOWY PLAN OBOWIĄZUJE OD 21 STYCZNIA***NOWY PLAN OBOWIĄZUJE OD 21 STYCZNIA***NOWY PLAN OBOWIĄZUJE OD 21 STYCZNIA***
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©