Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

Termin

Zadanie

Realizatorzy, Odpowiedzialni

28. 08. 2019

Spotkania wszystkich komisji i zespołów nauczycieli. (Wybór przewodniczących i ustalenie terminu pierwszego spotkania, wybór programów nauczania w  klasach pierwszych po szkole podstawowej)

wicedyrektorzy

 

 

29. 08. 2019

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

godz. 1000

dyrekcja szkoły

 

 

do 30 sierpnia 2018

Rozkłady nauczania (wprowadzone do dziennika elektronicznego)

nauczyciele przedmiotu

 

 

do 30 sierpnia 2019

 plany wychowawcze, uzupełnienie dokumentacji (arkusze, dzienniki), wprowadzenie planu lekcji do dziennika

nauczyciele, wychowawcy, przewodniczący komisji

 

 

02. 09. 2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

SU – Wojska Polskiego,

dyrekcja szkoły

05. 09. 2019

Zebrania z rodzicami:

(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wychowawcy, dyrekcja szkoły

???

05. 09. 2019

Spotkanie Rady Rodziców

dyrekcja szkoły

???

 

wrzesień 2019

zapoznanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców
z przepisami dotyczącymi egzaminu maturalnego
 i zawodowego (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele przedmiotów maturalnych, kierownik szkolenia praktycznego

wrzesień 2019

zapoznanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców
z organizacją egzaminów zawodowych i praktyczną nauką zawodu (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

kierownik szkolenia praktycznego

2 - 6 wrzesień 2019

spotkania wszystkich komisji i zespołów przedmiotowych
 - zaplanowanie pracy na rok szkolny 2018/2019

przewodniczący komisji

do 09.09.2019

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1 – styczeń-luty 2019: (KLASY- 3 TPS, 4TE, 4THOT, 4TM, 4TPS, 4TŻ + poprawki), oraz informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji według harmonogramu OKE we Wrocławiu – odnotowanie w dzienniku lekcyjnym

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

12 września 2019

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - organizacja roku szkolnego 2018/2019, plan nadzoru, zmiany w prawie oświatowym

godz. 1515

dyrekcja szkoły

 

 

do 13 września 2019

Analiza egzaminów maturalnych
i zawodowych

nauczyciele, przewodniczący komisji

 

 

do 27 września 2019

Sporządzenie raportu z analizy egzaminów maturalnych
i zawodowych

komisja ds. badania wyników egzaminów zewnętrznych

 

 

wrzesień 2019

diagnozy w klasach I, analiza, dostosowanie programu nauczania do możliwości i umiejętności uczniów, zamknięcie diagnoz klas końcowych

nauczyciele przedmiotu, przewodniczący zespołów przedmiotowych

do 30 września 2019

Składanie deklaracji wyboru przedmiotów na egzamin maturalny

wychowawcy, dyrekcja szkoły

24.10.2019

Zebranie z rodzicami klas młodszych

(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

listopad 2019

Próbny egzamin maturalny

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

 

12. 11. 2019

wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych

nauczyciele przedmiotu

 

 

14. 11. 2019

Zebrania z rodzicami klas maturalnych:
(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wychowawcy, wszyscy nauczyciele
(od 1600 – 1700), dyrekcja szkoły

 

 

06. 12. 2019

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
w klasach maturalnych Informacja o proponowanych ocenach semestralnych dla rodziców - konsultacje

wychowawcy klas maturalnych

 

 

13. 12. 2019

Koniec I semestru klas maturalnych. Wystawienie ocen semestralnych

nauczyciele przedmiotu

 

13. 12. 2019

 

wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach młodszych

nauczyciele przedmiotu

17. 12. 2019

Zebrania z rodzicami klas młodszych
 
(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700), wychowawcy, dyrektor

 

 

16. 12. 2019

Zmiana planu

Dyrekcja szkoły

???

 

18. 12. 2019

Rada Klasyfikacyjna klas „Maturalnych"

godz. 1515

wychowawcy, dyrektor

 

 

23 grudnia 2019 -

01 stycznia 2020

Przerwa świąteczna

 

10. 01. 2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- sesja 1 – styczeń-luty 2018 (część pisemna)

kierownik szkolenia praktycznego

styczeń - luty 2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część praktyczna)

kierownik szkolenia praktycznego

do 22. 02. 2020

 

 

 

 

do 27. 03. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2 – czerwiec-lipiec 2019: KLASY-  2TE, 2THOT, 3TM,

  3 ZSZ - mps, sprzedawca + poprawki

 

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2:czerwiec-lipiec :7 dni po otrzymaniu informacji
o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie - w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły kkz oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2019 Zima

 

 

 

Informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji według harmonogramu OKE we Wrocławiu – odnotowanie w dzienniku lekcyjnym

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

10.01.2020

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
w klasach młodszych.

wychowawcy klas maturalnych

 

 

17.01.2020

Koniec I semestru dla klas młodszych. Wystawienie ocen.

nauczyciele przedmiotu

 

 

21. 01. 2020

 Rada klasyfikacyjna - I semestr (sprawozdania przewodniczących komisji, zespołów) - godz. 1515

wychowawcy, dyrektor, przewodniczący zespołów

 

 

03. 02. 2020

Rada pedagogiczna podsumowująca

 I semestr - godz. 1515

dyrekcja szkoły

 

 

06. 02. 2020

Zebrania z rodzicami wszystkich klas

(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700), wychowawcy, dyrekcja szkoły

 

 

10 lutego –
21 lutego 2020 r.

Ferie zimowe

 

 

 

marzec 2020

Praktyki zawodowe

Kierownik szkolenia praktycznego

 

 

17. 03. 2020

wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych,

nauczyciele przedmiotu

19. 03. 2020

Zebrania z rodzicami:
(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

09. 04 - 14. 04

2018

Wiosenna przerwa świąteczna

 

kwiecień 2020

Zapoznanie uczniów klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego

wychowawcy klas maturalnych (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

kwiecień 2020

szkolenia ZN i PZE

dyrekcja szkoły

17. 04. 2020

Wystawienie przewidywanych ocen w klasach maturalnych. Poinformowanie rodziców.

Nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

 

 

20. 04. 2020

Rada klasyfikacyjna klas „Maturalnych"

godz. 1515

wychowawcy, dyrektor

 

 

24. 04. 2020

Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych. Uroczyste pożegnanie absolwentów

wychowawcy klas pierwszych i klas maturalnych

 

 

od 04 maja 2020

Egzaminy maturalne

dyrekcja szkoły

20. 05. 2020

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach młodszych.
Informacja dla rodziców.

nauczyciele przedmiotu

21. 05. 2020

Zebrania z rodzicami:
(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

czerwiec 2020

Przeprowadzenie diagnoz i sporządzenie analiz

nauczyciele,

10. 06. 2020

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych
w klasach młodszych.

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

18. 06. 2020

Wystawienie ocen końcoworocznych

nauczyciele przedmiotu

 

 

19. 06. 2020

Podsumowanie prac komisji, sprawozdania, raporty

przewodniczący komisji

 

 

22. 06. 2020

 Rada Pedagogiczna

klasyfikacyjna końcoworoczna, sprawozdania z prac komisji - godz. 1515

przewodniczący komisji, dyrekcja szkoły

 

 

do 24 czerwca 2020

Rozliczenie dokumentacji (dzienniki, arkusze)

dyrekcja, wychowawcy

 

 

23. 06. 2020

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie - część pisemna

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

czerwiec – lipiec 2020

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie
- część praktyczna

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 26 czerwca 2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

30. 06. 2020

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny godz. 900

dyrektorzy

 

 

25 sierpnia 2020

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dyrekcja szkoły

24 - 25 sierpnia 2020

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dyrekcja szkoły

 

 

25 - 26 sierpnia 2020

egzaminy poprawkowe

dyrekcja szkoły

 

 

 

 

REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©