powrót
Regulamin rekrutacji uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie do udziału w partnerskim projekcie pt. „Unissons nos coeurs sans frontières" w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

 

Partnerzy projektu: Francja, Zjednoczone Królestwo,  Portugalia, Włochy, Rumunia, Niemcy i Polska.

Czas trwania projektu: 01.09.2016r. – 31.08.2019r.

1. Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym

uczniom ze wszystkich klas PZS w Chojnowie, podjęte zostaną następujące działania:

a) przekazanie informacji uczniom przez wychowawców i koordynatora projektu na lekcjach wychowawczych,

b) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na tablicy

ogłoszeń,

c) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji przez

nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne działania,

d) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie

internetowej szkoły w zakładce ERASMUS+2 http://pzs-chojnow.pl/erasmus+_2-projekty,s99005,m6.html

3. Założona liczba uczestników

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych zostanie zakwalifikowane

min. 15 osób (uczniów, nauczycieli), którzy mogą wziąć udział w mobilnościach. Zostanie zorganizowanych 2 wyjazdy. Ogółem odbędzie się min. 11 mobilności. W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby mobilności.

 

4. Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się w październiku 2016r, z możliwością późniejszych uzupełnień.

Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie zgłosi chęć udziału w projekcie wychowawcy klasy. Odbędzie się spotkanie inaugurujące projekt. Podstawowym kryterium naboru jest doświadczenie uczniów, zaangażowanie i wiedza z zakresu tematu projektu, motywacja oraz zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu (zał. 1)

Kryterium wyboru uczniów do udziału w mobilnościach:

·         aktywność na polu działań projektowych,

·         gotowość przyjęcia gości podczas wizyty zaprzyjaźnionych szkół w Polsce,

·         znajomość języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego,

·         frekwencja na zajęciach projektu.

O ostatecznej liście uczestników każdego wyjazdu decydować będzie komisja kwalifikacyjna złożona z koordynatora projektu, w-ce dyrektora, nauczyciela pracującego w projekcie i dwóch przedstawicieli uczniów (nie zainteresowanych wyjazdem).

Uczeń zainteresowany wyjazdem jest zobowiązany przygotować w formie pisemnej krótki list motywacyjny. W którym powinno się znajdować: dotychczasowe dokonania (w projekcie i w szkole), co jeszcze może zrobić w projekcie, uzasadnienie dlaczego to on powinien zostać wytypowany itp.

 

5. Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazdy

Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Ww. lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.

W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym

momencie trwania projektu.

6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów uczestnik pokrywa koszty związane ze zmianą rezerwacji biletu.

 

REGULAMIN (zał. 1)

Uczestnictwa w zespole uczniów biorących udział w projekcie pt. „Unissons nos coeurs sans frontières" w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

Zobowiązuję się:

1.      uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych w celu realizacji projektu;

2.      podpisać stosowną dokumentację mobilności pomiędzy uczestnikiem i szkołą;

3.      zbierać, opracowywać materiały, sporządzić sprawozdanie z działań, przygotować prezentację działań;

4.      dokumentować wszelkie działania związane z projektem – zdjęcia, filmiki;

5.      poddać się ewaluacji uczestnictwa w projekcie;

6.      godnie wypełniać obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym;

7.      zapewnić zakwaterowanie wraz z wyżywieniem jako rodzina goszcząca dla

ucznia – gościa*;

8.      pokryć koszty rezygnacji/przebukowania  zakupionego biletu lotniczego.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na

potrzeby realizacji projektu (podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu).


Pliki do pobrania:

ERAZMUS+2 Regulamin (1.87 Mb) doc

ERAZMUS+2 Regulamin (642.35 kb) pdf

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©