PZS_l (szerokość: 190 / wysokość: 96)


Dokumenty do pobrania:


Zał. 1 (613.54 kb)

Zał. 2 (735.97 kb)

Zał. 3 (480.22 kb)

załącznik 1

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

 

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie
w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość", tzw. zdalne nauczanie.

 

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

UCZNIOWIE…

Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez dziennik elektroniczny i inne komunikatory wskazane przez nauczyciela danego przedmiotu.

 

Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i mogą podlegać ocenianiu.

 

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę /stronę w dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

 

RODZICU…

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-12:00 (tel. 76 819 65 10).

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – hala sportowa, szkolne boiska, sala gimnastyczna, aule i siłownia).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:  szkola@pzs-chojnow.pl

Kontakt z dyrektorem szkoły, Mariusz Kowalczyk:  tel.: 663 496 601; e-mail: m.kowalczyk@pzs-chojnow.pl

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik, stronę szkoły.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się
z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.                                   

Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN
o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie
https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Życzę zdrowia, spokoju i sukcesów w e- nauce!

Mariusz Kowalczyk

Dyrektor PZS w ChojnowieRealizacja zajęć zdalnych

 

AGNIESZKA RYBCZYŃSKA

1. Zgodnie z planem lekcji nauczyciel w dzienniku elektronicznym odnotowuje temat 2. W zakładce „Zadania Domowe", zostają przez nauczyciela wypisane punkty do opracowania przez ucznia w zeszycie

3. W zakładce „Zadania Domowe" pojawiają się także zadania do wykonania na ocenę np. krzyżówki, referaty czy prezentacje multimedialne (jest to jasno określone przez nauczyciela, że dana praca zostanie oceniona)

4. Wszyscy uczniowie, którzy podali maila otrzymują dodatkowo informację co mają przygotować/opracować (informację tę wysyła nauczyciel na adres email ucznia)

5. Uczeń zobowiązany jest przesłać zadaną na ocenę pracę na adres e-mail nauczyciela (nauczyciel zadając pracę, podaje termin do kiedy należy ją odesłać np. w formie skanu czy zdjęcia)

6. W razie jakichkolwiek pytań można indywidualnie pisać na adres e-mail nauczyciela: a.rybczynska@pzs-chojnow.pl

 

AGNIESZKA ROBAK

Tematy z historii, WoS i HiS  wpisane będą w dzienniku elektronicznym. Podstawą pracy  są podręczniki.

Zadania wpisane będą w dzienniku elektronicznym w zakładce zadania domowe; będą się na nie składały:   prezentacje multimedialne, eseje ,  krótkie prace pisemne ( opina, argumenty itp), karta pracy  – czas na oddanie pracy zależne będzie od stopnia trudności zadania.

Karty pracy wysyłane będą na maila podanego w dzienniku elektronicznym.

Prace (skan, zdjęcie itp.) wysyłane mają być na adres  a.robak@pzs-chojnow.pl  lub agn.robak@gmail.com

 

MAŁGORZATA BURY

Sposób pracy z uczniami:

1. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub aplikacji Messenger.

2. Realizacja zajęć teoretycznych - w przesłanej wiadomości uczniowie otrzymują: temat lekcji, zagadnienia do tematu, wskazany zakres materiału w podręczniku lub innym źródle informacji, wskazówki w jaki sposób opracować temat, na co zwrócić szczególną uwagę, ćwiczenia utrwalające przerobiony materiał.

Ocenie mogą podlegać wykonane przez uczniów ćwiczenia, prezentacje, referaty, zadania podsumowujące materiał, zadania dodatkowe dla chętnych. Oceniane prace uczniowie przesyłają na pocztę elektroniczną lub aplikację Messenger.

3. Realizacja zajęć praktycznych – w przesłanej wiadomości uczniowie dostają podaną tematykę zajęć. Tematy są podawane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby uczeń zgromadził składniki potrzebne do wykonania zadania praktycznego. Uczeń wybiera dowolną potrawę z podanej listy, kierując się stopniem trudności jej wykonania, posiadanymi składnikami oraz dostępem do sprzętu kuchennego.

W przesłanej wiadomości uczeń informowany jest również o tym, gdzie znaleźć potrzebne receptury potraw, materiał teoretyczny, pomocny w wykonaniu ćwiczeń praktycznych oraz inne materiały, do których warto sięgnąć np. filmy instruujące zamieszczone na platformie YouTube, itp.

Po wykonaniu zadania uczniowie przesyłają zdjęcie wykonanej potrawy, recepturę,
z której korzystali, sporządzoną ocenę organoleptyczną dania oraz uwagi dotyczące wykonanego ćwiczenia.

EWA PIECHNA

Wysyłam uczniom poszczególnych klas (zgodnie z planem lekcji) tematy do samodzielnej realizacji z podręczników i innych dostępnych źródeł.

Tematy są zgodne z rozkładami materiałów. Oceniam ćwiczenia odsyłane przez uczniów.

Dzień konsultacji - poniedziałek godzina 18.00.

 

ARTUR TOMALA

Praca z uczniem polega na opracowywaniu tematów lekcji z pomocą nauczyciela, rozwiązywaniu testów egzaminacyjnych oraz rozwiązywania i analizie testów z lat ubiegłych na egzamin zawodowy. Oceniane będą prace domowe, które należy przesłać na adres a.tomala@pzs-chojnow.pl

Konsultacje z uczniem będą prowadzone na bieżąco w czasie trwania zajęć

 

ZBIGNIEW KOROPACKI

W klasach pierwszych i drugich pracuję od dzisiaj na platformie e-learningowej wydawnictwa PEARSON. W klasach III i IV pracuję z uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Oceniane będą nadsyłane przez uczniów prace oraz, po rozpoczęciu normalnych zajęć lekcyjnych, zostanie sprawdzona wiedza uczniów za pomocą testów.

Konsultacje dla rodziców i uczniów codziennie do godziny 20:00.

 

ZOFIA ŁABUZ

Konsultacje (dziennik elektroniczny) we wtorek w godzinach od 15.00 do 16.00.

Dodatkowo od poniedziałku do czwartku po godz 12.00.

Codziennie od 8.00 do 12.00 mam zaplanowane zajęcia z uczniami.

 

ADRIANNA LESZCZYŃSKA, JACEK NAJDUK, MIROSŁAW ZIELEŃ

1) Do każdego tematu lekcji z wychowania fizycznego w zakładce „ZADANIA DOMOWE" będą podawane zadania domowe do samodzielnego opracowania w domu
2) Opracowany temat uczniowie powinni przesyłać poprzez dziennik elektroniczny na adres e-mailowy nauczyciela
3) Ocenie podlegać będzie forma opracowania zadania , merytoryka i własna interpretacja tematu
4) Niektóre zadania będą posiadały następujące polecenia:
- proszę zaznajomić się z tematem i przygotować się do dyskusji w szkole (bez pisemnego opracowania)
- obejrzyj uważnie mecz, abyś mógł dokładniej poznać przepisy gry danej dyscypliny

IZABELA BANASZAK

Lekcje z j.angielskiego odbywają się według planu lekcji, tematy są wpisywane do dziennika elektronicznego, zadania domowe również podane są w dzienniku w zakładce zadania domowe. Szczegółowe informacje do zadań są podawane na grupach klasowych w programie Messenger. Uczniowie będą oceniani z zadań domowych, które wysyłają na adres ibanaszak@wp.pl
- podczas pracy z uczniem korzystamy z podręczników, zeszyty ćwiczeń oraz materiałów ze strony rządowej 
www.gov.pl/zdalne lekcje

 

 

 

 

KRYSTYNA PISARSKA

1. Lekcje prowadzone zgodnie z rozkładem zajęć w danym dniu.

2. Praca z uczniem polega na:

- sporządzanie notatki do danego tematu,

- przedstawienie przykładu do danej treści nauczania z rozwiązaniem,

- polecenie wykonania samodzielnie zadania na podstawie rozwiązanego przykładu,

- polecenie powtórzenia wiadomości i umiejętności wcześniej nabytych, niezbędnych do dalszego nauczania.

3. Ocena zadań wykonanych w zeszycie szkolnym po przyjściu do szkoły. Sporządzanie notatek z dziennika elektronicznego do zeszytów szkolnych, które będą podlegać ocenie z aktywności.

4. Konsultacje z uczniem - wtorek godz. 10.00

5. Konsultacje z rodzicami - czwartek godz. 16.00

 

MAŁGORZATA RZEŹNIK-WÓJTOWICZ

1) wysyłam uczniom poprzez dziennik elektroniczny temat wraz z konspektem lekcji do opracowania. Podaję niezbędne słownictwo, zwroty. Piszę jak sobie poradzić w razie trudności - jestem w kontakcie e-mailowym, podałam też uczniom swój numer telefonu pod który mogą dzwonić bezpośrednio do mnie. Ponadto zainstalowałam aplikację WhatsApp i można do mnie dzwonić za darmo.

2) zadaję zadanie pisemne np. e-mail, zdania do przetłumaczenia, dialog do napisania. i je oceniam po otrzymaniu.

 

JÓZEF CHRZĄSZCZ

1. Praca z uczniem: przekazywanie informacji w postaci notatek, opracowań, linków do filmów edukacyjnych (dziennik, poczta e-mail).

2. Ocenianie materiałów zwrotnych (zadań domowych, testów) otrzymanych na adres e-mail: chrzaszcz.j@wp.pl

3. Konsultacje w każdą środę 14-16 pod numerem tel. 600649569 lub 505866356

 

JOLANTA CHYLAK

Pracuję z młodzieżą poprzez kontakt e-mailowy (dziennik lekcyjny, e-mail: j.chylak@pzs-chojnow.pl), podając polecenia, zadania do wykonania. 

Jeśli ktoś chciałby odpowiadać, poprawiać sprawdzian/kartkówkę mogę to zrobić telefonicznie.

Kontakt telefoniczny tel. 600 583 722 lub e-mailowy

 

MONIKA PACANIUK

Sposób pracy z uczniem:

1. Wskazanie omawianego zagadnienia (lektura, problem literacki, wstęp do epoki, ćwiczenia językowe, nowe terminy i pojęcia...)

2. Wyszczególnienie, na co należy zwrócić uwagę (podkreślenie ważnych treści, wskazanie kierunku pracy)

3. Wskazanie tekstu (lektury - całości lub fragmentu, eseju, komentarzy, przedstawienia teatralnego lub filmowego, plakatu itp. )

4. Określenie ćwiczeń i zadań do wykonania (z podręcznika lub wskazanych indywidualnie przez nauczyciela)

5. Podsumowanie (synteza wiadomości, uszczegółowienie, co w omawianych treściach jest istotne i co należy umieć i wiedzieć)

6. Odsyłanie ucznia do materiałów internetowych

7. W klasach maturalnych - arkusze i zadania egzaminacyjne

8. Lekcje online (w przygotowaniu z powodu braku przećwiczonych narzędzi)

Kontakt z uczniem:

1. Poczta mailowa szkolna

2. Poczta mailowa prywatna

3. Dziennik elektroniczny

4. Kontakt telefoniczny

Wiadomości przekazywane są grupie, mają także charakter indywidualny (skonsultowanie indywidualnych problemów)

Sposób oceniania:

1. Praca pisemna (zestaw tematów. uczniowie mailowo przesyłają pracę do oceny)

2. Przygotowanie prezentacji na wybrany temat (uczniowie przesyłają mailowo)

3. Odpowiedzi ustne (w przypadku lekcji online, jeśli zostaną przeprowadzone)

4. Kartkówki i sprawdziany podczas indywidualnych konsultacji

 

Polecane strony internetowe (wybór):

1. Serwis Ninateka

2. Wolnelektury.pl

3. Strony CKE (informator - język polski, arkusze egzaminacyjne)

4. Nowa Era zdalne lekcje

5. Aplikacja SłuchApka

6. Biblioteka Cyfrowa Polona

7. epodręczniki.pl

8. Serwis Telewizji Polskiej

9. Biblioteka Cyfrowa ORE

10. GWO multibook

Kontakt:  Dziennik elektroniczny lub nr tel. 666851249

 

JOANNA WIĘCŁAW

Przesyłanie materiałów, prezentacji, danych do samodzielnej pracy. Prowadzenie konsultacji bieżących, udzielanie dodatkowych informacji i wyjaśnianie ewentualnych niejasności odbywa się poprzez:

Dziennik elektroniczny

Poczta elektroniczna

Komunikatory internetowe (Messenger, WhatsApp)

Microsoft One Drive z pakietu Office

Google dysk

Media społecznościowe (Facebook)

Kontakt telefoniczny

Platforma Microsoft Teams z pakietu Office

Oceniane będzie:

Praca w postaci wykonanych notatek (przesłane zdjęcie, skan, praca w aplikacji Teams)

Wykonanie prezentacji na określony temat

Aktywność podczas wspólnej pracy na platformie Microsoft Teams

Dodatkowe zaangażowanie wykraczające poza przerabiany materiał

Sprawdzian wiadomości z wykorzystaniem platformy edukacyjnej (opcjonalnie)

 

 

HALINA KILIŚ

N-l podaje temat lekcji wg rozkładu materiał w dzienniku elektronicznym, wskazuje strony w podręczniku, z których uczeń powinien skorzystać. Zaleca przeczytanie wskazanych treści. Przekazuje polecenia do samodzielnej realizacji, wybiera niski stopień trudności, umożliwiający samodzielną pracę także dla uczniów mniej zdolnych.

Uczniowie będą otrzymywali zadania domowe do samodzielnego wykonania. Zadanie trzeba przesłać za pośrednictwem poczty dziennika e-dziennika.

 

KRZYSZTOF KUŚTAL

W pozycji zadania domowe przed każdą lekcją będzie wpisany zakres materiału do opracowania przez uczniów. W tym samym miejscu uczniowie otrzymają informacje niezbędne do realizacji tematu. W tej zakładce będą podawane zadania domowe dla uczniów. Uczniowie będą przesyłali zadania na moją elektroniczną pocztę służbową. Na podstawie przesłanych zadań uczniowie otrzymają oceny.

BEATA WÓJTOWICZ-BABIJ

Praca z uczniem będzie polegała na łączeniu przemiennym wykładów (kształcenie
z użyciem monitorów ekranowych) i pracy z podręcznikiem. Waga ocen uzyskanych
w zdalnym systemie nauczania będzie wynosić 1.

AGNIESZKA KILKUS

1. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej a.kilkus@pzs-chojnow.pl, e-dziennik , aplikacji Messenger lub WhatsApp.

2. Realizacja zajęć teoretycznych – na podstawie wiadomości w e-dzienniku uczniowie otrzymują: temat lekcji, zagadnienia do tematu, zakres materiału do przeczytania
w podręczniku lub innych dostępnych źródłach internetowych np. linki, zadanie lub ćwiczenie podsumowujące. Na podstawie realizacji materiału uczniowie mogą uzyskać oceny z danego przedmiotu wykonując zadanie lub ćwiczenie podsumowujące z danych zajęć, przygotowując prezentacje w oparciu o określone zagadnienie, rozwiązując test lub quiz po realizacji określonej partii materiału bądź też przygotowując krzyżówkę albo referat na określony temat. Ocenianie uczniów będzie odbywać się systematycznie w miarę
napływu prac na adres poczty elektronicznej, e-dziennik, aplikacje Messenger czy WhatsApp.

3. Realizacja zajęć praktycznych - na podstawie wiadomości w e-dzienniku uczniowie otrzymują: temat lekcji, zakres materiału do przeczytania w podręczniku lub innych dostępnych źródłach internetowych. Zaznajamiają się z tematyką części teoretycznej, oglądają filmiki na przykład na YouTube i wykonują potrawę w oparciu o wybraną recepturę gastronomiczną. Po wykonaniu potrawy przesyłają recepturę gastronomiczną, zdjęcie przygotowanej potrawy oraz ocenę organoleptyczną. Czas na wykonanie zadania wynosi 2 tygodnie i jest związany z dostępnością produktów, które są potrzebne do wykonania danej potrawy. Uczniom zaleca się nie wychodzenie z domu, korzystanie
z produktów, które posiadają w lodówce lub spiżarce domowej zgodnie z zasadą, iż zawsze można zrobić coś z niczego. Liczy się ich kreatywność i pomysłowość oraz wkład pracy w wykonane zadanie. Tematy zajęć podawane są z wyprzedzeniem, a w związku
z zaistniałą sytuacją możliwa jest zamienność potraw co oznacza, iż jeżeli w danej chwili nie posiadają produktów do przygotowania zakąski z ryb mogą przygotować zakąskę
z mięsa zwierząt rzeźnych, a następnym razem nadrobią niewykonaną potrawę. Uczniowie zawsze mogą skontaktować się z nauczycielem w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej
a.kilkus@pzs-chojnow.pl,
e-dziennika, aplikacji Messenger lub WhatsApp. Ocenie będzie podlegać sposób wykonania potrawy, pomysłowość, przygotowana receptura gastronomiczna i sporządzona ocena organoleptyczna.

 

ANNA DZIURBIEL

1. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej a.dziurbiel@pzs-chojnow.pl, e-dziennika, telefonu, WhatsAppu.

2. Sposób pracy z uczniami:
Realizacja zajęć teoretycznych – na podstawie wiadomości w e-dzienniku uczniowie otrzymują: temat lekcji, zagadnienia do tematu, zakres materiału do przeczytania w podręczniku lub innych dostępnych źródłach internetowych np. linki, zadanie lub ćwiczenie do wykonania.
Ocenie mogą podlegać wykonane przez uczniów ćwiczenia, prezentacje, referaty, zadania podsumowujące materiał, zadania dodatkowe dla chętnych. Prace uczniowie mogą przesyłać na pocztę elektroniczną, e-dziennik.

Realizacja zajęć praktycznych w klasie I THŻg (ustalenia wspólne z P. Bury)–
w przesłanej wiadomości uczniowie dostają podaną tematykę zajęć. Tematy są podawane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby uczeń zgromadził składniki potrzebne do wykonania zadania praktycznego. Uczeń wybiera dowolną potrawę
z podanej listy, kierując się stopniem trudności jej wykonania, posiadanymi składnikami oraz dostępem do sprzętu kuchennego.
W przesłanej wiadomości uczeń informowany jest również o tym, gdzie znaleźć potrzebne receptury potraw, materiał teoretyczny, pomocny w wykonaniu ćwiczeń praktycznych oraz inne materiały, do których warto sięgnąć np. filmy instruujące zamieszczone na platformie YouTube, itp.

Po wykonaniu zadania uczniowie przesyłają zdjęcie wykonanej potrawy, recepturę,
z której korzystali, sporządzoną ocenę organoleptyczną dania oraz uwagi dotyczące wykonanego ćwiczenia.

MAREK WRÓBLEWSKI

1.Przez dziennik elektroniczny wysyłane będą podstawowe informacje dotyczące tematów zajęć i linki do filmów edukacyjnych. Ocenianie na podstawie informacji zwrotnych od ucznia [pytania kontrolne, testy].
2.Poniedziałek godz. 15.00-16.00 , tel. 600646169, e-mail
antoni2017@wp.pl Marek Wróblewski

 

AGNIESZKA TOMALA

Sposób pracy z uczniem polega na opracowywaniu tematów lekcji przy pomocy nauczyciela, epodręcznika i innych zasobów internetu, praca z testami (rozwiązywania i analizie testów).  Oceniane będą prace domowe, opracowane zadania i testy,
które należy do mnie przesłać.
Konsultacje z uczniem będą prowadzone na bieżąco w czasie trwania zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

ALEKSANDRA SIUDA

Przedmiot Chemia

Sposób pracy z uczniem:

1.      Kontakt z uczniami drogą elektroniczną: e-dziennik, zostaną otworzone grupy z klasami na Messengerze( facebook) oraz przez platformę Kahoot.com

2.      Każdorazowo parę minut przed rozpoczęciem lekcji z daną klasą uczniowie otrzymają temat lekcji, strony z podręcznika na których dany temat się znajduję oraz wypunktowane jak mają sporządzić notatki do zeszytu( dotyczy to teorii)

3.      Zadania obliczeniowe uczniowie dostaną rozpisane na kartkach( zdjęcie tej kartki) bądź w programie word, gdzie po kolei zostanie wypunktowane w jaki sposób należy takie zadanie obliczyć, jakich wzorów użyć i odnośnik do strony w podręczniku.

4.      Do uczniów będą wysyłane krótkie filmiki, na których rzetelnie i w sposób łatwy do przyswojenia są tłumaczone zagadnienia z chemii.

5.      Uczniowie będą otrzymywać zadania do wykonania, które później wspólnie z nauczycielem będą sprawdzane.

6.      W razie problemów będziemy w stałej łączności przez internet.

Sposób oceniania w zdalnym nauczaniu:

1.      Sprawdziany i kartkówki będą układane przez platformę Kahoot.com . Uczniowie wówczas wchodzą o ustalonej godzinie na : Kahoot.it – gdzie muszą podać kod PIN wygenerowany do testu, który ułożył nauczyciel, wpisują swoje imię i nazwisko i od razu przechodzą do testu, na swoim komórkach lub komputerach. W pytaniach  można ustalić ograniczony czas na odpowiedź. Na koniec nauczyciel otrzymuje wyniki każdego ucznia oraz czas w jakim wykonał test.

2.      Uczniowie będą otrzymywali zadania do wykonania na ocenę,  których skany bądź zdjęcia będą odsyłać nauczycielowi.

3.      Uczniowie na ocenę wyższą (ochotnicy) lub też w ramach realizacji jakiegoś tematu będą wykonywać prezentacje multimedialne, które w formie pdf będą wysyłać nauczycielowi.

Przedmiot Religia

Sposób pracy:

1.      Uczniowie będą otrzymywać od nauczyciela filmiki omawiające dany temat. Będą to głównie filmiki rekolekcjonistów, którzy w sposób ciekawy i przystępny dla młodzieży opowiedzą o danym temacie.(np.  O. Szustak czy ks. Pawlukiewicz i inni)

2.      Będą otrzymywać od nauczyciela ciekawe artykuły do przejrzenia, fragmenty z Pisma Świętego do przeczytania.

3.      Co ważniejsze tematy będą opatrzone notatką, którą uczniowie sporządzą według punktów wyznaczonych przez nauczyciela.

Sposób oceniania:

1.      Platforma Kahoot.com

2.      Rozwiązywanie Quizów i przesyłanie odpowiedzi nauczycielowi na ocenę. ( np. Biblionerzy)

3.      Prezentacje multimedialne, które będą odsyłane do nauczyciela

4.      Zadania, ułożone przez nauczyciela odesłane w postaci zdjęcia bądź skanów.

 

GRZEGORZ KAMIŃSKI

Praca odbywa się na zasadzie kontaktu mailowego. Wykonane zadania są dokumentowane fotograficznie i przesyłane drogą mailową. Ocenianie odbywa się na podstawie wykonanego zadania.

ELŻBIETA ZIĘCINA

Zadaje niewielką partię materiału podając stronę w podręczniku i nr ćwicz. prosząc o odp. w dzienniku el. Oceny wystawiam za kontakt zawierający odpowiedzi, pytania, wątpliwości. Biorę też pod uwagę oceny w poprzednim półroczu.

 

JÓZEF KALICKI

Przed każdymi zajęciami uczeń będzie otrzymywał poprzez pocztę elektroniczną dziennika materiały do samodzielnego opracowania. Zadanie domowe będzie zadawane poprzez dziennik elektroniczny. Uczniowie będą przesyłali zadania domowe na służbową pocztę elektroniczną. Na tej podstawie będą otrzymywali oceny.
Adres służbowej poczty elektronicznej uczniowie otrzymają poprzez pocztę dziennika elektronicznego.

ANDRZEJ BORKOWSKI

Przed każdymi zajęciami uczeń będzie otrzymywał poprzez pocztę elektroniczną dziennika materiały do samodzielnego opracowania tematu zajęć oraz adresy internetowe do materiałów i filmów.
Zadanie domowe będzie zadawane poprzez dziennik elektroniczny. Uczniowie będą przesyłali zadania domowe na służbową pocztę elektroniczną. Na tej podstawie będą otrzymywali oceny.
Adres służbowej poczty elektronicznej uczniowie otrzymają poprzez pocztę dziennika elektronicznego.
Uczniowie otrzymają również nr telefonu w celu ułatwienia kontaktów.

DARIUSZ WOŁOSZYN

Najbliższe lekcje prowadził będę na Khan Academy, gdzie mam wgląd na postępy uczniów. Uczniowie klas 1, w których zajęcia mam raz w tygodniu, konta mają założone. Oceniał będę uczniów na podstawie punktów za postępy, które otrzymuję
w raporcie cotygodniowym.

ARTUR WÓJCIK

1. Sposób pracy z uczniem
- kontakty przez dziennik lekcyjny oraz pocztę służbową
- wykorzystanie platform edukacyjnych (WSiP) [dla przedmiotów zawodowych chyba nie ma nic innego, choć i tak jak na razie nie mogę się zalogować]
- multimedia
- podręcznik
2. Ocenianie na podstawie przesłanych prac (doc, pdf, jpg)
-domowych
-opracowań tematu
-kart pracy (testów)
-sprawdzianów online

 

 

 

TADEUSZ MAJKUT

Temat lekcji i zadanie domowe będą podane w dzienniku elektronicznym.

Zadania domowe z biologii proszę rozwiązywać w zeszycie przedmiotowym pisząc odręcznie a później je sfotografować lub zeskanować i przesłać w formie załącznika na adres mailowy: t.majkut@pzs-chojnow.pl
W każdym z zadań domowych w zeszycie proszę podać: nazwisko, imię oraz klasę.

ANNA OSTROPOLSKA

Sposób pracy z uczniami i kontaktowania się i sposób oceniania

Klasa

przedmiot

 sposób pracy z uczniem

sposób oceniania w zdalnym systemie nauczania

I TEp

statystyka

Materiały do zapoznania się oraz notatki do zeszytu  przesyłane uczniom poprzez dzienni elektroniczny i na adresy e-mail.

Zadania do wykonania przesyłane na adresy e-mail do wykonania w zeszycie.

 Po odwieszeniu zajęć sprawdzenie zleconych do wykonania zadań.

I TEp

Pracownia techniki biurowej

Materiały do zapoznania się, prezentacje multimedialne oraz  polecenia przesyłane uczniom poprzez dzienni elektroniczny i na adresy e-mail.

Zadania do wykonania przesyłane na adresy e-mail do wykonania

Uczniowie odsyłają do nauczyciela wykonane zadania. Jeśli pojawia się problem z Internetem zapisują na pendrive, po odwieszeniu zajęć sprawdzone w szkole

I TEp

Pracownia ekonomiczna

Materiały do zapoznania się oraz polecenia przesyłane uczniom poprzez dzienni elektroniczny i na adresy e-mail.

Zadania do wykonania przesyłane na adresy e-mail do wykonania

Uczniowie odsyłają do nauczyciela wykonane zadania. Jeśli pojawia się problem z Internetem zapisują na pendrive, po odwieszeniu zajęć sprawdzone w szkole

ITZp

Informatyka

Materiały do zapoznania się oraz polecenia przesyłane uczniom poprzez dzienni elektroniczny i na adresy e-mail.

Zadania do wykonania przesyłane na adresy e-mail do wykonania

Uczniowie odsyłają do nauczyciela wykonane zadania. Jeśli pojawia się problem z Internetem zapisują na pendrive, po odwieszeniu zajęć sprawdzone w szkole

II TE

Pracownia ekonomiczna

Rozwiązywanie testów ze zbioru zadań

(5 testów). Polecenie ściągnięcia ze strony insert.com bezpłatnej wersji programu(demo). Samodzielne rozwiązywanie zadań. Instrukcja do rozwiązania udzielana przez dziennik elektroniczny

Uczniowie odsyłają do sprawdzenia wykonane zadania. . Jeśli pojawia się problem z Internetem zapisują na pendrive, po odwieszeniu zajęć sprawdzone w szkole

IITE

Działalność gospodarcza

Materiały do zapoznania się oraz notatki do zeszytu  przesyłane uczniom poprzez dzienni elektroniczny i na adresy e-mail.

Zadania do wykonania przesyłane na adresy e-mail do wykonania w zeszycie

Rozwiązywanie testów z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na stronie www.kwalifikacjewzawodzie.pl, wykonywanie wybranych zadań na stronie

https://epodreczniki.pl/a/rachunkowosc

Uczniowie odsyłają do sprawdzenia wykonane ćwiczenia.

Jeśli pojawia się problem z Internetem zapisują na pendrive, po odwieszeniu zajęć sprawdzone w szkole

II TE

Praktyka zawodowa

Zadanie projektowe przesyłane uczniom poprzez dzienni elektroniczny i na adresy e-mail.

 

Uczniowie odsyłają do nauczyciela wykonane zadania. Jeśli pojawia się problem z Internetem zapisują na pendrive, po odwieszeniu zajęć sprawdzone w szkole

III TE

Pracownia rachunkowości finansowej

Materiały do zapoznania się oraz polecenia przesyłane uczniom poprzez dzienni elektroniczny i na adresy e-mail.

Zadania do wykonania przesyłane na adresy e-mail do wykonania

Uczniowie odsyłają do nauczyciela wykonane zadania. Jeśli pojawia się problem z Internetem zapisują na pendrive, po odwieszeniu zajęć sprawdzone w szkole

I TŻGg

Podstawy przedsiębiorczości

Materiały do zapoznania się oraz notatki do zeszytu  przesyłane uczniom poprzez dzienni elektroniczny i na adresy e-mail.

Zadania do wykonania przesyłane na adresy e-mail do wykonania.

Wykorzystanie materiałów ze strony www.nbpportal. – polecane prezentacje do obejrzenia.

Uczniowie odsyłają do nauczyciela wykonane zadania. Jeśli pojawia się problem z Internetem zapisują na pendrive, po odwieszeniu zajęć sprawdzone w szkole

I TEŻp

Godzina wychowawcza

Pomoc techniczna w przypadku braku lub utraty dostępności do dziennika elektronicznego. Pomoc techniczna przy zakładaniu poczty e-mail. Pośredniczenie w kontaktach z nauczycielami innych przedmiotów.

Przesyłanie informacji rodzicom o formie prowadzonych zajęć

 

 

Konsultacje dla ucznia w godzinach pracy

Poniedziałek  8.00-11.00

Wtorek  8.00-14.00

Środa 8.00-15.00

Czwartek 8.00-10.00

Piątek 8.00-12.00

 

 

 

 

 

 

BENON HETNAR

Sposób pracy z uczniem polega na opracowaniu tematów zajęć praktycznych na podstawie materiałów przekazanych przez nauczyciela drogą elektroniczną, pracy
z tymi materiałami opracowaniu rozwiązań i analizie tych materiałów. Oceniane będą prace pisemne w zeszycie z zajęć praktycznych, zaangażowanie i systematyczność.
Konsultacje z uczniem będą prowadzone na bieżąco w czasie trwania zajęć.

 

KS. PAWEŁ BEREZKA

Plan zdalnego nauczania religii greckokatolickiej
1. W związku z nadzwyczajną sytuacją w edukacji realizacja podstawy programowej
religii greckokatolickiej będzie odbywać się online, do czasu kiedy sytuacja nie zostanie unormowana.
2. Formy kontaktu z Uczniami i Rodzicami Uczniów to e-dziennik, komunikator Messenger, poczta e-mail, a także kontakt telefoniczny (Rodzice).
3. Korzystając z ww. kanałów komunikacji będą przesyłane materiały do przyswojenia oraz zadania do wykonania.
4. Materiały i ćwiczenia będą pochodziły z zasobów sieci internetowej (np. multimedia, wykorzystanie platformy YouTube) lub będą miały formę zadania.
5. Jeżeli będzie to możliwe to planowana jest także „wirtualna lekcja" – kontakt z uczniami poprzez transmisję YouTube lub komunikator Skype.
6. Ćwiczenia i zadania do wykonania będą miały termin wykonania i będą podlegały ocenianiu.
7. Ocenianie będzie polegało przede wszystkim na weryfikacji wykonania zadania (zastosowanie się do polecenia, przesłanie w terminie, a także sposób rozwiązania, kreatywność).
8. Praca będzie odbywała się systematycznie, kontakt przynajmniej raz w tygodniu, ze zrozumieniem specyficznej sytuacji i z zachowaniem zasad higieny psychicznej Uczniów, starając się ich nie przeciążyć.

JÓZEFA OLSZAŃSKA

Sposób pracy z uczniem

- informowanie o zakresie materiału nauczania do pracy własnej, wskazanie środków dydaktycznych, przesłanie materiałów dydaktycznych i udzielenie pomocy poprzez pocztę w e-dzienniku.
- przekazywanie informacji o zadaniach w zakładce e-dziennika Zadanie Domowe.
Sposób oceniania uczniów:
- nauczyciel ocenia wypracowania, ćwiczenia, zadania uczniów przesyłane na służbowy adres mailowy nauczyciela.
- nauczyciel ocenia wykonane przez uczniów zadania interaktywne na platformie e-learningowej
Dzwonek.pl wydawnictwa klett pod warunkiem rejestracji i aktywności ucznia na platformie.

ZYGMUNT BIEŃ

Przed każdymi zajęciami w zakładce zadania domowe nauczyciel wpisuje zakres materiału do opracowania przez uczniów.
W tej samej pozycji uczniowie otrzymują informacje konieczne do zrealizowania zajęć.
W tym samym miejscu nauczyciel wyznacza zadania domowe. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłają na elektroniczną pocztę służbową otrzymując oceny.

 

KS. KAMIL BULANDA

Sposób pracy z uczniem:

za pomocą dziennika elektronicznego będą wysyłane materiały do przeczytania (oglądnięcia) a także uczniowie będą otrzymywali polecenia do realizacji. Praca, zadania do realizacji i systematyczność będą podlegały ocenie.
Bardzo proszę, aby uczniowie odsyłali zadania na moją pocztę:
bulanda.kamillo@gmail.com lub przez dziennik elektroniczny jeżeli technicznie nie jest to problemem.
W temacie konsultacji: w poniedziałki jestem na dyżurze w parafii. Można się kontaktować drogą mailową:
bulanda.kamillo@gmail.com

 

EWELINA RABIEJ-KULCZYCKA

Temat lekcji i zadanie domowe w dzienniku elektronicznym

Zadania na platformie;

zdjęcia wykonanych zadań odsyłanych na skrzynkę służbową;

prezentacje na Power Point

 

ELŻBIETA GÓRNIAK

Sposób pracy z uczniem :
-do każdej lekcji wysyłam instruktaż (w formie poleceń jak zrealizować temat , na co zwrócić uwagę, co zapamiętać i co zanotować , zlecam również zadania domowe)
- oceniać będę wyłącznie pisemne prace, które uczniowie będą przesyłać na mój adres e -mailowy

PIOTR KIWACZ

1. Planuję przesyłanie materiałów edukacyjnych uczniom, a następnie będę prosił o skan/zdjęcie notatki z wybranego zagadnienia.
Na podstawie trzech tego typu prac wystawię ocenę.

ANNA ADAMKIEWICZ

Głównie korzystam z:
- powtórek gramatyki i słownictwa dostępnych w podręczniku i w ćwiczeniach uczniów
- ćwiczeń podręcznikowych, które uczniowie mogą zrobić samodzielnie bez wcześniejszego tłumaczenia materiału (np. czytanie tekstów)
- aplikacji quizlet (słownictwo)
- jeśli uda nam się zalogować do platformy Pearson, to będziemy oczywiście z niej korzystać
Uczniowie otrzymują polecenia w wiadomości w dzienniku elektronicznym w dniach,
w których mają zajęcia z angielskiego.
Ocenianie:
- kl.2 lo co tydzień przesyła pracę pisemną (środa), planuję również ocenić umiejętność tłumaczenia zdań, zrobione zadania, które prześlą w formie zdjęcia
- kl. 1g planuję również ocenić umiejętność tłumaczenia zdań, zrobione zadania, które prześlą w formie zdjęcia

ANNA KULPIŃSKA

Konsultacje opiekuńczo-wychowawcze oraz wspierające uczniów uwzględniając ich potrzeby i zainteresowania w tym trudnym czasie. Dyżur od 9.00- 13.00 w każdy dzień tygodnia, a w środę, czwartek o 17.00. Kontakt przez Messengera, dziennik elektroniczny.

 

TOMASZ SUSMĘD

Sposób pracy z uczniem:
- Dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, komunikator – Messenger, Whatsapp,
- wykorzystanie dostępnych platform edukacyjnych: - youtube
- serwis Muzykoteka Szkolna
-
E-podręczniki.pl
- wybrane inne zasoby internetowe (www)
- wybrane aplikacje na telefony komórkowe (np. Virtuoso Piano)
- WSIP e-podreczniki
Sposób oceniania:
- aktywność uczniów sprawdzana przez komunikatory elektroniczne

DOROTA DREGER

Każdy uczeń dostaje wiadomość z tematem lekcji i opisem co ma zrobić oraz z czego skorzystać opracowując dany temat. Dodatkowo w zakładce zadanie domowe otrzymuje ćwiczenia do rozwiązania. Jeżeli chodzi o sposób oceniania ich wiedzy, obecnie przy takim sposobie nauczania, to wstępnie będę prosić o przesyłanie scanów, zdjęć ich pracy w zeszycie lekcyjnym.

      

       KS. SŁAWOMIR BORZYCH

Sposób pracy z uczniem w tym czasie za pomocą dziennika elektronicznego Moje konsultacje: dla ucznia piątek godz.11.00-12.00 a dla rodzica czwartek godz. 14.00-15.00.

 

MAŁGORZATA TURKOSZ

1. Pracuję z wykorzystaniem podręczników szkolnych, zbiorów zadań oraz materiałów edukacyjnych na stronach wydawnictw, epodreczniki.pl komunikując się poprzez dziennik elektroniczny oraz pocztę e-mailową.
W obecnej sytuacji przewiduję oceny w kategorii praca domowa oraz projekt.

MARIUSZ KOWALCZYK

Praca z uczniem odbywa się przez: dziennik elektroniczny, e-mail szkolny, komunikator Messenger. Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem lekcji w danej klasie. Ocenianie na zasadzie pracy wspólnej na lekcji, wykonania zadań na zajęciach, zadaniach rozwiązanych i przesłanych drogą elektroniczną.

Konsultacje: codziennie w godzinach 12:00 – 18:00 poprzez: e-dziennik, e-mail, Messenger, WhatsApp, telefon.

 

 EWA HUMENNA

Temat lekcji i zadania domowe wpisane są w dzienniku elektronicznym.

Każda klasa ma utworzoną grupę na Messengerze lub discordzie.

Każdy uczeń  ma możliwość uczestniczenia w lekcji online (zgodnie z planem tygodniowym), na której  realizuję temat za pośrednictwem Messengera lub discorda. (wyjaśniam materiał bieżący i odpowiadam na pytania związane z zadaniem domowym)

Po zakończeniu lekcji na Messengerze jest umieszczona notatka z lekcji i podane zadanie domowe. Uczeń ma obowiązek przesłać zadanie domowe przed kolejną lekcją.

Oceny uczniowie otrzymują z zadań domowych, a ci którzy są na lekcji online mogą być ocenieni za aktywność

Korzystam z zadań z podręczników i zbiorów, które uczniowie zakupili na początku roku szkolnego. Uczniowie do niektórych tematów otrzymają linki do stron internetowych, na których można obejrzeć filmik do tematu lekcji.

HALINA RZEŹNIK-KONOPA

Będę pracować z uczniami poprzez dziennik elektroniczny.

Wprowadzając nowy materiał w klasie I będę wysyłać dokładne wskazówki, jak radzić sobie z nowymi zagadnieniami.

Oceniane będą ćwiczenia i prace pisemne przysyłane do mnie przez uczniów.

 

RAFAŁ NOWAK

Zajęcia prowadzone będą online poprzez wideokonferencje, udostępnienie ekranu. Uczniowie będą mieli za zadanie realizowanie kursu e-learningowego zgodnego z programem i rozkładem materiału. Oceny z zajęć wystawiane będą na podstawie stopnia realizacji kursu oraz wyników testów e-learningowych.

Konsultacje tradycyjnie w normalnym trybie przez Messenger codziennie.

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

Renata Hermanowicz:

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów: Poniedziałek godz. 15.00 - 16.00

Kontakt telefoniczny: 607873391 lub whatsApp

 

Jadwiga Matys:

Konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

Środa, godz. 15.30-16.30

tel. 570034841, bibliotekaw@interia.pl  

 

Lucyna Olszewska:

Kontakt:  tel. 531016948, bibliotekaw@interia.pl
- konsultacje dla rodziców  - Piątek - godz. 15.00-16.00
- dla uczniów - Poniedziałek - godz. 11.00-12.00 

Zadania:

1.      Prowadzenie kronik  szkolnych,

2.      Informacja na stronie szkoły i facebooku o możliwości  bezpłatnego czytania lektur szkolnych    w formie elektronicznej - wolnelektury.pl oraz  o bezpłatnych przedstawieniach   teatralnych

3.      Aktualizacja strony biblioteki szkolnej.

4.      Zaangażowanie uczniów w przygotowanie konkursu wiedzy o życiu i działalności św. Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin  - „ Święty Jan Paweł II człowiekiem pokoju i nadziei"

5.      Informowanie uczniów o możliwości udziału w konkursie plastycznym i literackim poświęconym osobie św. Jana Pawła II:

6.      Monitoring absolwentów (opracowanie graficzne danych)

7.      Opracowanie sprawozdania finansowego  Stowarzyszenia Pomocy Uczniom PZS „Wsparcie" (przygotowanie materiałów, współpraca z księgową, wyszukiwanie informacji na stronach ngo.pl,, Krajowa Informacja Skarbowa

 


Pedagodzy szkolni pozostają do dyspozycji uczniów i Rodziców

 

p. Anna Kulpińska                                                      p. Zofia Łabuz

codziennie w godz.: 9:00-13:00                            od poniedziałku do czwartku w godz.: 12:00-15:00

środa, czwartek w godz.: 17:00-18:00                  wtorek w godz.: 15:00-16:00

 

Terminarz konsultacji nauczycieli dla rodziców i uczniów od 25 marca 2020 r.

L.p.

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

Dzień tygodnia

Czas

1.

Kowalczyk Mariusz

codziennie

1200 - 1800

2.

Humenna Ewa

wtorek

1600 - 1700

3.

Borkowski Andrzej

poniedziałek

1500 - 1600

4.

Adamkiewicz Anna

poniedziałek

1500 - 1600

5.

Banaszak Izabela

wtorek

1700 - 1800

6.

Ks. Berezka Paweł

wtorek

1800 - 1900

7.

Bień Zygmunt

środa

1800 - 1900

8.

Ks. Borzych Sławomir

czwartek

1400 - 1500

9.

Ks. Bulanda Kamil

poniedziałek

1500 - 1600

10.

Bury Małgorzata

poniedziałek

1600 - 1700

11.

Chrząszcz Józef

środa

1400 - 1600

12.

Chylak Jolanta

środa

1800 - 1900

13.

Czerwiński Jacek

czwartek

1600 - 1700

14.

Dreger Dorota

wtorek

1700 - 1800

15.

Dziurbiel Anna

poniedziałek

1515 - 1615

16.

Górniak Elżbieta

wtorek

1600 - 1700

17.

Hermanowicz Renata

poniedziałek

1500 - 1600

18.

Hetnar Benon

wtorek

1600 - 1800

19.

Kalicki Józef

poniedziałek

1500 - 1600

20.

Kamiński Grzegorz

poniedziałek - czwartek

1500 - 2000

21.

Kiliś Halina

środa

1430 - 1530

22.

Kilkus Agnieszka

środa

1500 - 1600

23.

Kiwacz Piotr

czwartek

1200 - 1300

24.

Koropacki Zbigniew

codziennie

do 2000

25.

Kulpińska Anna

czwartek

1700 - 1800

26.

Kuśtal Krzysztof

środa

1800 - 1900

27.

Leszczyńska  Adrianna

środa

1600 - 1700

28.

Łabuz Zofia

wtorek

1500 - 1600

29.

Majkut Tadeusz

poniedziałek

1800 - 1900

30.

Matys Jadwiga

środa

1530 - 1630

31.

Najduk Jacek

poniedziałek

1500 - 1600

32.

Nowak Rafał

codziennie

do 2000

33.

Olszańska Józefa

środa

1600 - 1700

34.

Olszewska Lucyna

piątek

1500 - 1600

35.

Ostropolska Anna

wtorek

1600 - 1700

36.

Pacaniuk Monika

środa

1600 - 1700

37.

Piechna Ewa

poniedziałek

1800 - 1900

38.

Pisarska Krystyna

czwartek

1600 - 1700

39.

Rabiej-Kulczycka Ewelina

poniedziałek

1600 - 1700

40.

Robak Agnieszka

środa

1600 - 1700

41.

Rosocka Karolina

poniedziałek

1500 - 1600

42.

Rybczyńska Agnieszka

wtorek

1800 - 1900

43.

Rzeźnik-Konopa Halina

środa

1800 - 1900

44.

Rzeźnik-Wójtowicz Małgorzata

wtorek

1600 - 1700

45.

Siuda Aleksandra

środa

1500 - 1600

46.

Susmęd Tomasz

środa

1600 - 1700

47.

Tomala Agnieszka

czwartek

1600 - 1800

48.

Tomala Artur

czwartek

1600 - 1700

49.

Turkosz Małgorzata

wtorek

1800 - 1900

50.

Więcław Joanna

poniedziałek

1700 - 1800

51.

Wołoszyn Dariusz

środa

1600 - 1700

52.

Wójcik Artur

codziennie

1700 - 1800

53.

Wójtowicz-Babij Beata

poniedziałek

1800 - 1900

54.

Wróblewski Marek

poniedziałek

1500 - 1600

55.

Zieleń Mirosław

codziennie

1500 - 1600

56.

Zięcina Elżbieta

poniedziałek

1700 - 1800

 

 

REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020 REKRUTACJA 2020
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©